+32 (0)496 53 24 81

Privacy policy

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld
door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Cenzes bv, met maatschappelijke zetel te
Léon Stynestraat 57-1, 2000 Antwerpen, ingeschreven in K.B.O. onder
nummer BE0864615933.
In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw
persoonsgegevens worden verwerkt.
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze
website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis
te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee
akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 1. Algemeen
  1. Cenzes bv leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende  “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
  2. Cenzes bv stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.
 2. Persoonsgegevens
  1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
   1. Categorie 1 zonder registratie: uw IP-adres
   2. Categorie 2 bij registratie op nieuwsbrief of een webinar: uw e-mailadres, voornaam en achternaam
   3. Categorie 3 via cookies: tracking van gebruik van de website
   4. Categorie 4 facturatiegegevens bij het bestellen van 1 van de producten of diensten van Cenzes
   5. Categorie 5 Persoonsgegevens bij het volgen van een cursus gegeven door Cenzes bv.
  2. Cenzes bv kan gegevens van uw persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren: 
   1. door gebruik van cookies 
   2. tijdens uw registratie voor de nieuwsbrief, contactaanvraag, downloaden van een e-book, registratie voor een webinar, gebruik van de website of de bestelling van een product of service van Cenzes
   1. Doeleinden van de verwerking
    1. Cenzes bv zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
     1. Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Cenzes bv om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
     2. Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden.
     3. Categorie 3: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
     4. Categorie 4 en 5: de levering en facturatie van door u aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
     5. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.
    2. Direct marketing:
     1. Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Cenzes bv uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.
     2. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven.
     3. Cenzes bv zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
    3. Waar wij gegevens verwerken
     1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER (Europese Economische Ruimte) verwerken.
     2. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat  alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.
     3. Als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:
      1. Welke? Mailchimp
       Land buiten EER? USA
       Wettelijk doorgeefmechanisme? US – EU Privacy Shield
      2. Welke? GoToWebinar
       Land buiten EER? USA
       Wettelijk doorgeefmechanisme? US – EU Privacy Shield
    4. Duur van de verwerking
     1. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Cenzes bv en u.
    5. Uw rechten
     1. Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.
      1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.
      2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Cenzes bv. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
      3. Recht van verzet: U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.
      4. Recht van overdraagbaarheid: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
      5. Recht van intrekking van de toestemming: Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
      6. Automatische beslissingen en profiling: Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.
      7. Uitoefening van uw rechten: u kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@cenzes.be of per aangetekende post naar Léon Stynenstraat 57-1, 2000 Antwerpen. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie. Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.
      8. Recht om klacht in te dienen: u beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, email: commission@privacycommission.be.
    6. Veiligheid, vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid
     1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
     2. In geen geval kan Cenzes bv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
     3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. 
     4. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.Alle inhoud van de site kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Cenzes bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
     5. Cenzes bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site,  dit met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
    7. Toegang door derden
     1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan eventuele medewerkers.
     2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
    8. Links naar andere websites
     1. Cenzes bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van deze van Cenzes bv. 
     2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.
    9. Cookies
     1. Rond het gebruik van cookies verwijzen wij naar de cookieverklaring van deze website.
    10. Intellectuele eigendomsrechten
     1. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Cenzes bv of rechthoudende derden.